Merħba fis-sit elettroniku tal-Parroċċa Kristu Re - Paola

MESSAĠĠ TAL-KAPPILLAN

 

Gheziez,

 

Din is-sena, i?-?mien tar-Randa imqaddes ser jibda f'Marzu - kemmxejn tard! Propju fil-5 ta' Marzu ni??elebraw l-Erbg?a tal-Irmied.

I?-?mien tar-Randan, b?a?-?minijiet l-o?ra tal-litur?ija tal-Knisja, per e?empju ?mien il-Milied, ?mien l-G?id, e??, huma mumenti ta' qawwa spiritwali li l-Knisja kattolika ti??elebra biex takkumpanjana fil-?ajja tag?na spiritwali minn sena g?al sena. Tfakkarna li l-?rajjiet ewlenin fil-?ajja ta' Kristu g?andhom ikunu l-?rajjiet li fuqhom g?andna nimmudellaw il-?ajja kollha tag?na.

Hekk waqt li resqin lejn it-tifkira tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien ta' Kristu, l-Knisja, tul ir-Randan tfakkarna fil-Mag?mudija tag?na li fiha mmutu ma' Kristu nniffsu g?ad-dnub u nirxoxtaw g?all-grazzja. Din l-attitudni mhux fil-jum tal-mag?mudija biss, imma g?andha tkun l-attitudni tan-nisrani kuljum: iwarrab id-dnub u jag?mel it-tajjeb, ji??ieled mal-?ibdiet ??iena u jirsisti biex jag?mel it-tajjeb.

G?alhekk nistedinkom biex tilqg?u l-istedina g?as-smieg? tal-Kelma t'Alla fl-e?er?izzi spiritwali tar-Randan. Li tisma' tag?lim dwar il-?ajja nisranija qatt m'hu bi??ejjed. Ir-Randan jipprovdilna dan biex hekk inkunu ppreparati biex ng?ixu u ni??elebraw il-?img?a Mqaddsa bid-devozzjoni kollha li jixirqilha.

Ejjew nitolbu 'l Alla l-g?aqal biex ma nitilfux din l-opportunita' li ?ejja u nie?du minn dan i?-?mien qaddis tar-Randan l-akbar ?id possibli.

Kunu mberkin! .

 

Kan Dun Vinċenz Cachia

Kappillan

 


X'INHI PARROĊĊA...

?Il-Parroċċa bħala ċentru ta? evanġelizzazzjoni tkompli tkun valida u meħtieġa (għax) hija l-post fejn l-Isqof hu rappreżentat mill-Kappillan (kif ukoll) il-post fejn issir il-laqgħa ma? Kristu Ħaj, xhud ta? Ommna l-Knisja li dejjem tfittex u tieħu ħsieb ?l uliedha.?   -  Is-Sinodu ta? l-Isqfijiet

 IL-PARROĊĊA KRISTU RE - PAOLA

INFORMAZZJONI ĠENERALI

Raħal Ġdid sar parroċċa għalih fl-1910 u dak iż-żmien il-knisja parrokkjali kienet dik ta' Santa Ubaldeska, li l-Gvern kien taha lill-Knisja: avolja saret estenzjoni, baqgħat żgħira wisq għan-nies li bdew imorru joqogħdu f'Raħal l-Ġdid u għalhekk inbniet knisja ġdida li ġiet dedikata lil Kristu R.

 

AKTAR GĦAJNUNA GĦALIK...

Liturġija tal-Ħadd

Pjan Pastorali 2013

L-Arċidjoċesi ta' Malta

Grupp Zgħazagħ Quddiesa tal-Ħadd

Omeliji bl-Ingliż